Agenda:

- Godkjenning av innkallingen.
- Konstituering av nytt styre
- Godkjenning av agenda
- Godkjenning av referatet fra siste styremøte
- Fordeling av oppgaver i styret
- Gjennomgang av årsmøteprotokoll
- Løpende saker
- Fordeling av styrehonorar
- Eventuellt