Infobrev nr. 1-19

Gassavregning og økning i fellesutgifter
Styret beklager manglende informasjon om det nye oppsettet for gassavregningen og økningen i fellesutgiftene. Vi vil, i dialog med vår forretningsfører, sørge for at det ved neste korsvei fremstår klarere hva som er gassavregning og hva som er økning i fellesutgiftene.

Fellesutgiftene er fra 01.01.19 økt med 3,1% som er i henhold til Konsumprisindeks (KPI) og blir gjort for å møte økte kostnader i driften av sameiet.

Forretningsfører vil redegjøre for bakgrunnen for årets oppsett på vårt årsmøte som går av stabelen den 28 mars kl. 18:00 i auditoriet på Blindern VGS.

Omplassering av postkassene
I november fikk styret en henvendelse fra posten om en befaring hos oss for flytting av postkassene v/ B-oppgangene til samlokalisering v/ A-oppgangene. Bakgrunnen for en slik omplassering er at brevvolumet har sunket drastisk i de siste årene. Dette medfører færre postombæringer, færre bud og mindre tid til disposisjon for det enkelte bud.

Styret protesterte heftig på saksbehandlingen og ikke minst på at kostnadene ved flytting skulle dekkes av sameiet. Vi bad om fremleggelse av vedtak og hjemmel for vedtaket. Dette ble ikke gjort og vi ble senere i møte med distriktssjefen lovet at posten skulle undersøke saken nærmere og komme tilbake over jul. Styret foretok egen undersøkelse og det er riktig at posten ifølge postloven kan bestemme plassering av postkasser.

Svaret fra posten kom i romhelgen og inneholdt ingen hjemmel eller vedtak hvor det ble fastslått at sameiet skal dekke kostnader ved flytting. Imidlertid tilbød de seg å dekke flyttekostnader, men sameiet måtte stå for reparasjon av skader ved flytting. Styret stiller seg negativt til tilbudet og har sendt saken til advokat for vurdering og anbefaling for hvordan styret skal forholde seg til dette fremover. Der står saken nå.

Årsmøtet
Årsmøtet vil som det fremgår ovenfor, avholdes torsdag den 28 mars. Kl. 18:00 i auditoriet på Blindern VGS.  Er det saker som ønskes tatt opp bes dette meddelt vår forretningsfører Kim Martinsen, martinsen@braekhus.no, så snart som mulig.

På årsmøtet skal det velges to nye styremedlemmer og med fare for å gå valgkomiteen i næringen oppfordrer vi særlig kvinner å melde seg.

Strøing/brøyting
Klager på manglende strøing og dårlig brøyting er en årviss hendelse og i mange tilfeller er klagene høyst relevante. Styret forsikrer at vi tar klagene alvorlig og videreformidler disse til de som står for strøing/brøyting.

For å komme dårlig strøing litt til livs kom det et forslag fra noen i 6A/B om en utplassering av sandkasser ved disse oppgangene slik at det kan strøs litt før det blir foretatt en grundigere jobb. Styret stilte seg positivt til forslaget og det ble utplassert to kasser ved hhv A og B- oppgangene.

Dette er ikke ment slik at SUMO ikke lenger skal gjøre jobben, men kun som en «førstehjelp».

Ordningen skal evalueres til våren.

Ny vaktmester
Fra årsskiftet er ikke NEAS v/Lars Olsen lenger vaktmester hos oss. Styret har takket Lars for godt arbeide gjennom mange år.

Ny vaktmester kommer fra PBT-gruppen som også eier SUMO (ansvarlig for sommer/vintervedlikehold).

Vår nye vaktmester heter Georg Berglyd og treffes på tlf. 22 18 20 00/ 91 90 26 45 eller på mail georg@pvt.as. Han er her på tirsdag og torsdag.

Husk at vaktmester kun er ansvarlig for våre fellesområder. Ønskes det at vaktmester skal utføre arbeid i de enkelte seksjoner, må dette avtales separat og for egen regning og risiko.

 

Oslo, januar 2019

Styret i Sogn Terrasse Boligsameie