Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Informasjon til sameiere 6/13

Informasjon til sameierne 6/1

Barnehagetomten
Det har vært kjent lenge at Oslo kommune planlegger barnehage på den såkalte komposttomta (Sognsveien 82) vest for sameiets tomt, og tidligere styre har uttalt seg positivt til planen, rent generelt. Nå har kommunen kommet tilbake til saken og lagt ut mer detaljerte planer for arealbruken knyttet til utbyggingen, som også omfatter adkomstvei til barnehagen vest for sameiets tomt. Sogn Terrasse Boligsameier er privat varslingsinstans på linje med Oslo universitetssykehus, Oslo studentskipnad og Solvang kolonihage. Fristen for å uttale seg om planen er 20. januar 2014. Styret vil søke å koordinere sin uttalelse med Solvang Kolonihage. Det er særlig adkomstvei for anleggstrafikken i byggeperioden som vekker bekymring, da styret vurderer sikkerhetsrisikoen for bygninger og beboere i sameiet som betydelig med tunge kjøretøyer på den relativt smale passasjen til/fra anleggsområdet mellom sameiets og kolonihagens tomter.

Trafikkforholdene
Den nye ”stille” asfalten i Klaus Torgårds vei har bedret støyforholdene noe, men fortsatt er trafikkforholdene sjenerende både hva støy og sikkerhet angår. Styret har ikke fått gjennomslag i kommunen sentralt for fartsdempende tiltak, til tross for støtte fra et enstemmig bydelsutvalg. Nå er det ny byråd på miljø- og samferdselssektoren, og styret har sendt et brev til byråd Guri Melbye med redegjørelse og krav om tiltak. Skolebarnas sikkerhet ved kryssing av Klaus Torgårds vei settes spesielt i fokus.

Vilkårlig parkering og forsøpling
Syd for sameiets tomt parkeres 20-30 biler ulovlig på innsiden av fortauet langsetter Klaus Torgårds vei på Rikshospitalets tomt. Det er ansatte ved sykehuset og i Sogn Arena som i hovedsak står for denne ulovlige og vilkårlige parkeringen som både skaper farlige trafikksituasjoner og bidrar til å forringe området med dype spor, søle og søppel. Styret har tatt problemene opp med Sogn Arena og Rikshospitalet. Sogn Arena har gitt positiv tilbakemelding og støtter styret i et krav om at sykehuset må rydde opp i forholdene.

Brannforebygging
Som kjent gjennomførte styret en brannvernøvelse i september. Det ble avdekket en del svakheter som styret har ordnet opp i vedrørende alarmsystemet og brannportene i garasjeområdet. Basert på de erfaringer som ble gjort og de meldinger som er mottatt fra enkelte beboere, vil styret presisere følgende:

  1. Brannalarmen høres ikke i alle boenheter, men det er heller ikke forutsetningen. Det er røykvarslerne i hver boenhet som primært skal varsle beboerne om brann/branntilløp i egen boenhet; brannklokkenes lydnivå er beregnet for ¨varsle alle som befinner seg i fellesområdene, dvs. garasjeområdet, trappeoppganger og korridorer.
  2. Det er beboerne som har ansvar for å holde røykvarslerne i orden. Styrets ansvar er å gi informasjon om brannverntiltak og sørge for branninstruks til alle beboere, samt å sørge for at varslingsanlegg og alarm med tilknytning til brannvesenet fungerer tilfredsstillende for fellesområdene.

Røykvarslere
For å klargjøre ansvarsforhold og sikre at alle beboere følger opp sine plikter vedrørende brannforebygging i sameiet, og derved bidra til egen og andre beboeres trygghet, skal det avgis egenerklæring om funksjonsdyktighet og vedlikehold av røykvarslere i boenhetene.

Av sameiets 173 boenheter har 148 svart og levert undertegnet egenerklæring til styret. De resterende 25 vil bli kontaktet direkte av styremedlemmer i samarbeid med brannvesenet. Styret ser alvorlig på en slik forsømmelse, en forsømmelse som vil medføre konsekvenser for forsikringsoppgjør om uhellet skulle være ute.

Ikke slipp inn uvedkommende
Det er dessverre enkelte beboere som ukritisk slipper inn personer som ringer på nede og oppgir et eller annet tilforlatelig formål for å bli sluppet inn. Både tiggere og selgere er oppdaget i korridorene og vi vet at vårt garasjeområde er utsatt for inntrengning av uvedkommende. Styret vil derfor nok en gang innstendig be om at alle som bor i vårt sameie utviser forsiktighet og kritisk sans når noen forsøker å komme seg inn som man ikke kjenner eller har avtale med.

Merking av postkasser og ringeklokker
Styret minner om at alle seksjonseiere i Sogn Terrasse Boligsameie skal utstyre sin postkasse og ringeklokke med et maskinelt hvitt navneskilt med sort trykket skrift. Dimensjonen på navneskiltet som passer i åpningen på innsiden av postkassedøren er: 9,3 cm x 5,7 cm. Skiltene kan bl.a. bestilles hos Jernia på Ullevål Stadion som har informasjon om størrelsen. Oppgi at du bor i Sogn Terrasse. Du trenger to navneskilt til ringeklokker hvis du bor i A oppgang og 3 hvis du bor i oppgang B.
De som har andre type merking, papirlapper etc. gjøres oppmerksom på at disse kan bli fjernet. Også de som leier leilighet må merke sine ringeklokker/postkasser.

Navneskilt på inngangsdørene
Inngangsdørene til leiligheten må også ha navneskilt eller merkes med seksjonsnummer (sameiets egen nummerering). Det viser seg å være meget vanskelig å finne frem til enkelte i sameiet. Noen har valgt en ”anonym” tilværelse ved verken å ha navneskilt eller leilighetens nummer på inngangsdøren til leiligheten. Dette er uholdbart da det kan oppstå situasjoner som krever tilgang til alle med informasjon om innbrudd, lekkasje, brann o.a.. Styret må derfor be om at alle som ikke har satt opp navneskilt på døren gjør dette så snart som mulig.

Årsmøte 
I samråd med forretningsfører har styret fastsatt dato for sameiets årsmøte til 27. mars 2014. Siste styremøte før årsmøtet er 4. mars, og eventuelle forslag til saker som bør komme til behandling i årsmøtet leveres til styret (styrets postkasse utenfor 10A) før denne dato.

 

Styret benytter anledningen til å ønske alle som bor i Sogn Terrasse Boligsameie

EN RIKTIG GOD JUL OG ET FREMGANGSRIKT NYTT ÅR!

 

Sogn, 9. desember 2013

Med vennlig hilsen

Styret