Dette informasjonsskrivet er i sin helhet viet brannvern. Styret har oppgradert status med hensyn til HMS (helse- miljø- sikkerhet) generelt i sameiet, og legger stor vekt på brannforebyggende tiltak i den sammenheng. Styret har et direkte ansvar for tiltakene i fellesarealene, og et informasjonsansvar vis a vis beboerne når det gjelder brannsikkerhet i de enkelte boenheter.

Generelt

Sameiets bygninger er tegnet og konstruert etter moderne prinsipper for brannsikkerhet, primært gjennom inndeling i brannceller med vegger og gulv/tak som er i stand til å stå imot en brann i minst 120 minutter. Hver boenhet er en slik celle. Det samme er korridorer og trappeoppganger. Dette betinger selvsagt at selvlukkende dører ikke blir stående åpne.

Branninstruks

Styret vedtok i juli en ny branninstruks for beboerne i boligsameiet. Den er vedlagt dette skrivet.     Den skal leses og forstås av alle beboere og oppbevares lett tilgjengelig, helst festet på veggen ved utgangsdøren.

Røykvarslere

Hver boenhet skal være utstyrt med minst én røykvarsler. For større boenheter anbefales at det monteres flere røykvarslere. Røykvarslere skal monteres slik at varslingslyden skal høres tydelig i alle soverom når dørene er lukket.

Det er den enkelte beboer som er ansvarlig for at det er montert røykvarslere i boenhetene, og for at varslerne virker. Det viktigste er at man regelmessig presser inn testknappen (kan gjøres uten at deksel bør tas av). Lyser det rødt i en liten lampe og varslingslyden kommer, så er alt i orden. I motsatt fall må batterier skiftes ut snarest. Helst bør denne testen gjøres en gang per måned, og batterier skiftes ut hvert år, for eksempel 1. januar som et av de gode forsetter man ellers iverksetter denne dagen. Det er smart å støvsuge røykvarslere fra tid til annen (uten at deksel bør tas av).

Beboere som selv ikke er i stand til å gjøre slike tester eller batteriskifter, må spørre et familiemedlem, en bekjent eller en nabo om hjelp. Styremedlemmer stiller selvsagt også opp i slike tilfeller, om annen hjelp av ulike årsaker ikke er lett å mobilisere.

Den enkelte eier av boenheten kan komme i erstatningsansvar dersom anskaffelse og montering av røykvarsler ikke skjer, og test/vedlikehold ikke følges opp.

Vedlagt ligger en egenerklæring som hver eier av boenhet i sameiet skal lese, fylle ut med nummer på boenheten, undertegne og legge i styrets postkasse utenfor inngangen til nr 10A.

Frist for å gjennomføre dette er 1. november 2013.

Brannslokningsutstyr

Hver boenhet skal ha manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom i boligen. I vårt sameie er det husbrannslanger kveilet opp i kjøkkenbenken ved utslagskummen. Også her er det eieren av boenheten som har ansvar for å påse fra tid til annen at brannslangen er i orden, at den er lang nok og ikke lekker. Feil på slokkeutstyret skal meldes til styret.

Anskaffer den enkelte beboer ekstra brannslokningsutstyr, som for eksempel mobile pulverapparater, må man huske på å holde også dette i orden. Pulverapparater bør med fordel snus opp ned og ristes litt på en gang per måned.

Brannalarm

Beboere i vårt sameie blir varslet ved alarmklokker dersom det skulle begynne å brenne i for eksempel korridorer, trapperom og garasjeområdet.

Brannalarmen er koblet direkte til Oslo brannvesen som vil se hvorfra alarmen kommer, og som her på stedet vil kunne se på et display ( i nr 10) hvor i sameiet varselet er utløst. Helst skal det selvsagt stå noen ved innkjørselen til sameiets område og vise vei når brannbilene ankommer.

Rømningsveier

Rømningsveier i sameiets bygninger dekker behovet for forsvarlig rømning ved brann, og er naturlig nok godkjent av rette myndigheter på den tid bygningene ble oppført. En rømningsvei er forbindelse mellom en branncelle og det fri. Trappeoppganger med utgangsdører er de viktigste rømningsveier. Alle dører i rømningsveier slår ut i rømningsretningen og kan åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel.

Heis regnes ikke som rømningsvei, og skal ikke benyttes etter at brannalarm har gått. Rømning ut gjennom vindu eller fra terrasse/balkong ved hjelp av brannvesenets stigebiler eller skyvestiger (for leiligheter over bakkeplan) er godkjente rømningsveier i vårt sameie.

Rømningsveier skal holdes ryddige og fri for gjenstander, søppelsekker og lignende.

Brannøvelser

Styret arrangerer normalt brannøvelser hver høst, med ulike øvingsmomenter. Det samarbeides med Oslo brannvesen om opplegg og gjennomføring. Beboerne varsles om cirka tidspunkt for øvelsene.

Inneværende høst tar styret sikte på å avholde brannalarmøvelse en i uke 39. Øvingsmomentet blir å påse at alle kommer seg ut og samles utenfor inngang A i hver blokk, og at man bistår aktivt i å kartlegge hvor de beboere måtte befinne seg som ikke har kommet til møtestedet.

*****

Ha en riktig fin høst, og gjør ditt for å holde sikkerhet generelt og brannsikkerhet spesielt på et høyt nivå i vårt sameie.

Sogn, 21. september 2013

STYRET